Повече за процеса на работа в Лабораторията

НАРЕДБА № 16 ОТ 12.08.1999 Г. ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ЕМИСИИТЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ, ТОВАРЕНЕ ИЛИ РАЗТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА БЕНЗИНИ
Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на промишлеността, министъра на транспорта, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 75 от 24.08.1999 г., в сила от 25.05.2000 г., изм. и доп., бр. 9 от 29.01.2008 г., в сила от 29.01.2008 г., бр. 33 от 27.04.2012 г., в сила от 27.04.2012 г., бр. 14 от 18.02.2014 г., в сила от 18.02.2014 г.Библиотека закони - АПИС, т. 5, р. 4, № 717


Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г., изм., бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) С тази наредба се определят:1. нормите за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в атмосферния въздух от инсталации и съоръжения за съхранение и товарене или разтоварване на бензини, включително при технологични операции, свързани с товарене или разтоварване на подвижни цистерни за превоз на бензини между терминалите или между терминалите и бензиностанциите, и се предвиждат мерки за намаляване на количеството бензинови пари, изпускани в атмосферния въздух по време на зареждането на моторните превозни средства на бензиностанциите;

2. редът и методите за извършване на контрола върху ефективността на системите, съответстващи на Етап II на улавянето на бензиновите пари (УБП);

3. редът, начинът и изискванията за оправомощаване на лица за проверка на ефективността на улавяне на бензинови пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП.

Чл. 2. (1) (Доп. – ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Органите по чл. 19 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) извършват контрол за спазване нормите за допустими емисии съгласно методика.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г., бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Методиката за определяне емисиите на ЛОС при съхранение, товарене и разтоварване на бензини се утвърждава от министъра на околната среда и водите съгласувано с министъра на икономиката и енергетиката, министъра на инвестиционното проектиране и министъра на здравеопазването.