Наредба Н-18

НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г.)

В сила от 01.01.2007 г.

Издадена от Министерството на финансите

Обн. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.7 от 23 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.79 от 2 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.77 от 29 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.64 от 19 Август 2011г., изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 3 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., доп. ДВ. бр.78 от 12 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 30 Април 2013г., изм. ДВ. бр.93 от 25 Октомври 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.111 от 27 Декември 2013г., доп. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.44 от 16 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 30 Юни 2015г., доп. ДВ. бр.54 от17 Юли 2015г., изм. ДВ. бр.66 от 28 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 27 Октомври 2015г., доп. ДВ. бр.84 от 30 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 2 Юни 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 28 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 1 Февруари 2019г.

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) (1) С тази наредба се определят:1. условията, редът и начинът за одобряване или отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от  експлоатация, регистрация/дерегистрация, отчитане, съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискално устройство (ФУ) и интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД);

2. сервизното обслужване, експертизите и контролът на ФУ и ИАСУТД, техническите и функционалните изисквания към тях;

3. изискванията, редът и начинът за установяване на дистанционна връзка и подаването на данни към Националната агенция за приходите;

4. издаването на фискални касови бележки от ФУ и касови бележки от ИАСУТД и задължителните реквизити, които трябва да съдържат;

5. видът на подаваните данни, формата и сроковете на подаването им.

6. (нова- ДВ, бр.80 от2018 г.) условията и редът за издаване и за отнемане на разрешения на лицата, които извършват техническо обслужване и ремонт на фискално устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ФУ/ИАСУТД);

7. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) изискванията към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти и към производителите, разпространителите и ползвателите на такъв софтуер;

8. (нова- ДВ, бр.80 от 2018 г.) изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин.

(2) Наредбата регламентира задължението на всяко лице да регистрира и отчита извършените от него продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ (фискален бон) или касова бележка от ИАСУТД (системен бон), независимо дали е поискан друг данъчен документ.

 

 

ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ

Чл. 7а. (Нов- ДВ, бр.10 от2019 г.)(1) Не се допуска лице по чл.3 да предоставя документ с информация за текуща сума по сметка, наподобяващ визуално или по съдържание на фискален, системен или служебен бон.

Чл. 17. (2) (Нова- ДВ, бр.10 от 2019 г.) При продажба/зареждане на течни горива фискалната касова бележка съдържа освен реквизитите по ал.1 и следните реквизити, посочени на отделни редове по вид гориво:
1. размер на данъка върху добавената стойност за продаденото/зареденото гориво;
2. размер на акциза за продаденото/зареденото гориво;
3. продажна цена на горивото без акциз и без данък върху добавената стойност (нето стойност);
4. покупна цена на горивото без акциз и без данък върху добавената стойност (покупна стойност)

(3) (Нова- ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., предишна ал.2 - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) При регистриране и отчитане на автомобилни превози по чл.39 от Закона за автомобилните превози издадените от фискални устройства или ИАСУТД билети съдържат освен реквизитите по ал. 1 и реквизитите по чл. 39, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.

(4) (Предишна ал.2 - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., предишна ал.3 - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) Всички регистрирани и натрупвани суми се изразяват в левове и стотинки.

(5) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) Кодът по ал. 1, т. 16 съдържа номера на ФП (FMIN), номер, дата и час на издаване на фискалната касова бележка и обща сума на продажбата. В системния бон кодът съдържа индивидуалния номер на ИАСУТД (IASUTDID), номер, дата и час на издаване на системния бон и обща сума на продажбата. Кодовете са с визуална идентичност и с технически характеристики съгласно приложение № 18а.

(6) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) При поискване на документ за информация за текуща сума по сметка на клиент същият не може да наподобява визуално и като съдържание фискален/системен бон. Документът следва да съдържа надпис, че по него не се дължи плащане. Надписът е с размер на буквите, три пъти по-голям от размера на останалата информация по него.

Чл. 36. (1) 5. (нова- ДВ, бр.10 от2019 г.) при блокирала ЕСФП поради прекъсване на връзката между нивомерната система и централното регистриращо устройство, с изключение на продажбите на течни горива в данъчна група "В".

Чл. 60 § 1. 20. (нова - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) "покупна цена на горивото" за целите на чл. 26, ал. 2, т. 4 е цената, посочена във фактура или друг документ, издаден от доставчика, към момента на получаването на горивото, като за определянето ѝ се използва методът, прилаган от лицето по чл. 3 за отписване на този вид стоково-материални запаси при тяхното потребление/методът за изписване на себестойността на този вид материални запаси, съгласно приложимите счетоводни стандарти.

Преходни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 10 ОТ 2019 Г.)
§ 8. (1) Лицата, които използват ЕСФП, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 март 2019 г.
(2) Досегашният ред за регистриране и отчитане на продажбите/зарежданията на течни горива се прилага от лицата до привеждане на дейността им в съответствие с изискванията на тази наредба, но не по-късно от изтичане на срока по ал. 1.
(3) До изтичане на срока, определен с§ 71, ал.3 от преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 80 от 2018 г.), отпечатването на QR кода във фискалната касова бележка не е задължително за лицата, използващи ЕСФП.

Функционални изисквания

4. (доп.- ДВ, бр. 10 от 2019 г.) Фискалната касова бележка, издавана на клиента, трябва да съдържа реквизитите по чл. 26, ал. 1 и 2.

аа) (нова- ДВ, бр.10 от2019 г.) СТАНДАРТЕН КЛИЕНТСКИ ФИСКАЛЕН БОН ЗА ПРОДАЖБА/ЗАРЕЖДАНЕ НА ТЕЧНИ ГОРИВА

VI. е) (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) при прекъсване на връзката/комуникацията между сонда на резервоар и конзола на НИС се блокира работата на всички средства за измерване на разход/пистолети, свързани към съответния резервоар, при което се разпечатват показанията на нивомерната система за количеството на горивото в резервоара преди прекъсването на връзката/комуникацията и показанията се изпращат автоматично в НАП; при възстановяване на връзката/комуникацията се разпечатват показанията на нивомерната система и същите автоматично се изпращат в НАП;

(Ново- ДВ, бр. 76 от 2017 г., доп.- ДВ, бр. 80 от 2018 г., предишно Приложение № 18а към чл. 26, ал. 4 - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) QR кодът представлява уникален двумерен баркод и се съдържа в края на всеки документ за продажба/сторно операция непосредствено преди текста "ФИСКАЛЕН БОН"/"СИСТЕМЕН БОН". QR кодът не се включва при формирането на контролното число и не се отпечатва на копия на документи за продажба/сторно операция от КЛЕН.
При отпечатването наQR кода всички данни се кодират в ASCII формат по стандарт ISO/IEC 8859-5 с разделител между отделните полета "*".Размерът на QR кода трябва да бъде не
по-малък от 18 мм х 18 мм.
Кодирането на информацията в QR кода за ФУ се извършва в следната последователност и формат на данните: <номер на фискалната памет (FMIN)>*<номер на документ за  продажба/сторно операция>*<дата на издаване на документ за продажба/сторно операция във формат ГГГГ-ММ-ДД>*<час на издаване на документ за продажба/сторно операция във формат ЧЧ:ММ:СС>*<обща сума на продажбата/сторно операцията>. Пример: 01234567*0000000123456789*2017-05-20*12:45:56*45.89.

Кодирането на информацията в QR кода за ИАСУТД се извършва в следната последователност и формат на данните: <идентификатор на ИАСУТД (IASUTDID)>*<номер на документ за продажба/сторно операция>*<дата на издаване на документ за продажба/сторно операция във формат ГГГГ-ММ-ДД>*<час на издаване на документ за продажба/сторно операция във формат ЧЧ:ММ:СС>*<обща сума на продажбата/сторно операцията>. Пример: ABC0123456*0000000123456789*2017-05-20*12:45:56*45.89.