Калибриране и прекалибриране на резервоари за течни горива и LPG

Калибратор Лаб ЕООД е надежден партньор на водещите вериги бензиностанции в България. В компанията са разработени, внедрени и се поддържат интегрирани системи за управление на качеството в съответствие с EN ISO/ IEC 17020:2012 и EN ISO/ IEC 17025:2018.

Лабораторията за калибриране към компанията е акредитирана:

От БСА съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и притежава Сертификат за акредитация рег. №20ЛК/13.07.2022 г., валиден до 13.07.2026г.

От БИМ /Български институт по метрология/ да извършва проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системи, съответстващи на Етап II на УБП на основание Наредба 16/12.08.1999г. и е оправомощена със заповед №5-ПО/24.02.2021г..

Лабораторията предлага пълно съдействие на клиентите си както при периодични проверки и калибриране на въведени в експлоатация резервоари, така и при първоначално калибриране на нови резервоари.

Според Наредба Н-18 прекалибриране на резервоарите за течни горива се извършва:

 • на всеки пет години;
 • след ремонт на резервоара;
 • при последваща проверка на нивомерната измервателна система, показала грешка.

Лабораторията е акредитирана за извършване на калибриране за:

  Резервоари:
  - хоризонтални резервоари от метал, монтирани стационарно и върху подвижни платформи- до 400 m³ чрез калибриране по геометричен метод;
  - вертикални цилиндрични резервоари - до 20 000 m³ чрез калибриране по геометричен метод;
  - резервоари с различна геометрична форма - до 75 m³ чрез калибриране по обемен метод.
  Допълнително може да бъде направена оферта за почистване на резервоара, източване на горивото и доставка на вода за калибриране по обемен метод.
 • Предлагаме на клиентите си калибриране на оборудване и еталонни мерки:
  • -разходомери за вода и течности различни от вода- до 1 250 л/мин по тегловен метод;
   -метални мерки за обем - до 50 литра по тегловен метод.
 • След извършване на необходимите измервания на калибрирания обект, се издава сертификат. Сертификатът е част от задължителните документи за функционирането и законността на всяка бензиностанция или данъчен склад за горива (обект за търговия с горива).
 • Наредба Н-18

  Дейности на лабораторията на Калибратор лаб