Повече за процеса на работа в Лабораторията за калибриране

 

 

Критерии за избор на доставчици на продукти и услуги

1. Компетентност:
1.1 Доставка на еталони, средства за измерване (СИ), оборудване – доказателства, че се покриват изискванията на изготвената от ЛК техническа спецификация, система за управление по EN ISO 9001, сертификати за качество, референции за добро изпълнение, гаранционна и извънгаранционна подръжка и др.
1.2 Доставка на резервни части – доказателства, че се покриват изискванията на изготвената от ЛК техническа спецификация, система за управление по EN ISO 9001, сертификати за качество, референции за добро изпълнение и др.
1.3 Калибриране на еталони и СИ - наличие на осигурена метрологична проследимост до SI/национални еталони чрез акредитация на лабораторията по ЕN ISO/IEC 17025 от ИА БСА или друг признат орган по акредитация или от Национален метрологичен институт с международно признати възможности за калибриране и измерване - СМС, www.bipm.org;
1.4 Подръжка на еталони, СИ, оборудване – сервизно поддържане, ремон, профилактика - функционираща система за управление, компетентност
1.5 Организиране на изпитвания за пригодност и междулабораторни сравнения – акредитация по ISO/IEC 17043, признати на национално ниво референтни лаборатории, честота на провеждане, впечатления от предишни участия и др.
1.6 Обучения – проведени обучения, доказателства за признаване на компетентността, впечатления от предишни участия и др.;
1.7 Провеждане на вътрешни одити – одитори, технически експерти - сертификат за успешно обучение по ISO/IEC 19011 и ЕN ISO/IEC 17025, техническа компетентност, наличие на одиторски опит и др. Одиторският екип трябва да покрива по компетентност обхвата на лабораторията.

2. Цена на услугата
3. Време за изпълнение

 

 

 

Преглед на продуктите и услугите доставяни от външни доставчици

Входящият контрол на доставените продукти и услуги се извършва от специалиста, получаващ доставката, който проверява за съответствие между заявката и доставката по отношение на идентичност, бройка и др показатели. Съответствието се документира с подпис върху документа за доставката. Проверка се извършва допълнително за повреди и функционална работоспособност, напр. на ТС.

При закупуване на ТС се изисква доказателство от доставчика за функционална работоспособност на закупената апаратура. Приемането се извършва от ръководителя или зам. ръководителя на лабораторията.

При калибиране, след доставка на сертификатите те се проверяват за съответствие на точките, в които е извършено калибрирането, присъединените неопределености, технически грешки и др.

 

 

 

Процес за обработване на жалби

Жалбата е изразяване на неудовлетвореност от страна на лице или организация към ЛК, по отношение на дейностите и резултатите, за което се очаква отговор.

В постъпилата жалба – писмено или устно, трябва ясно да се опише проблема, да се формулира неудовлетворението от дейността на ЛК и да се приложат обективни доказателства за това.
Срокът за приемане на рекламация е до 10 работни дни след приключване на дейността, която е обект на жалба.

При поискване от жалбоподателя или при възможност, той се уведомява за етапите при разглеждане на жалбата и напредъка.

Заключенията по жалбата се съставят, преглеждат и одобряват от лице(ца), които не са участвали в дейността, обект на жалбата. Ако се прецени, за да се осигури безпристрастност, Ръководството на лабораторията/Управителят може да наеме външен персонал. Жалбоподателят се информира своевременно писмено за края на процеса на жалбата.

В случай на основателна жалба се предприемат необходимите действия така че подателят да бъде удовлетворен, напр. издава се нов сертификат за калибриране, придружен с официално извинително писмо. Всички направени разходи по жалбата са за сметка на ЛК.

В случай на неоснователна жалба с клиента се провежда среща за окончателно изясняване на възникналия проблем. На възложителя се представят и обясняват обективните доказателства, опровергаващи неговата рекламация, вкл. се уреждат и финансови въпроси, свързани с повторно калибриране, ако такова е било извършено.