Поддържане, ремонт и преустройване на СПО

Калибратор Лаб ЕООД притежава удостоверение № С932 / 23.01.2020г. на основание чл. 36, ал. 6 от Закона за техническите изисквания към продуктите, издадено от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.

Съгласно удостоверението Калибратор Лаб ЕООД има правомощия да извършва дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, както следва:

Ремонтиране и преустройване на:

  1. Парни и водогрейни котли с топлинна мощност над 116,3 kW и работно налягане до 1,6 МРа, включително поддържане на ограничителните им устройства;
  2. Метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на парите при максимално допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа до 1,6 МРа над нормалното атмосферно налягане, и на които произведението на обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, включително поддържане на ограничителните им устройства;
  3. Метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара, с работно налягане от 0,6 МРа до 1,6 МРа или гореща вода над 110о С, и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100;
  4. Разпределителни газопроводи и отклоненията от тях, газорегулаторни и газоизмервателни пунктове и табла, с работно налягане до 1,6 МРа;
  5. Газопроводи, газови съоръжения, горивни уредби, газорегулаторни пунктове и табла и горивни уредби на промишлени газови инсталации, с работно налягане до 1,6 МРа;
  6. Газопроводи и газорегулаторни пунктове на сградни газови инсталации;
  7. Газови съоръжения, горивни уредби, газови инсталации, газопроводи на автомобилни газоснабдителни станции, газоснабдителни станции, пунктове за пълнене на бутилки и бутилкови инсталации за втечнени въглеводородни газове, с работно налягане до 1,6 МРа;

Поддържане на:

  1. Газови уреди за природен газ;
  2. Газови уреди за втечнени въглеводородни газове.